Algemene voorwaarden

De Klant dient steeds deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een overeenkomst te sluiten met ESTL. Het invullen en ondertekenen van een offerte of het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

a. ESTL: ESTL NV, met zetel te 8540 Deerlijk, Wafelstraat, BE0818.634.666..
b. Klant: iedere persoon, Consument of Professionele Klant, die een dienst van ESTL verwerft.
c. Consument: elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met ESTL voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht.
d. Professionele Klant: elke Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, in de zin van artikel I.1,1° Wetboek Economisch Recht.
e. Partijen: ESTL en de Klant.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden vormen een kaderovereenkomst tussen Partijen en beheersen hun huidige en toekomstige handelsrelatie. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn deze Algemene Voorwaarden steeds van toepassing op elke huidige en toekomstige aanvraag, aanbod, offerte, opdracht, bestelling en overeenkomst die tussen Partijen tot stand komt.
b. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.
c. De Algemene Voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de voorwaarden van de Klant. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. Een aanvaarding van een bestelbon van de Klant impliceert in geen enkel geval een aanvaarding door ESTL van enige voorwaarden van de Klant.
d. ESTL behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op ieder ogenblik mits communicatie van de wijzigingen één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding. Indien de Klant niet instemt met de wijziging is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen volgend op de kennisgeving van de wijziging. Dit alles geldt onverminderd het artikel 0.e. van deze Algemene Voorwaarden.

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

a. Alle bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van ESTL. Een offerte en de vermelde prijzen zijn geldig gedurende twee maanden na kennisgeving ervan.
b. Enige overeenkomst tussen ESTL en de Klant komt slechts tot stand na ondertekende bevestiging van de opdracht door ESTL of vanaf het ogenblik dat ESTL de uitvoering heeft aangevat. In geen geval zal ESTL ertoe gehouden kunnen worden enige prestatie te leveren vooraleer de opdracht door ESTL is bevestigd.

4. Uitvoering van de opdracht

a. De Klant is gehouden alle gegevens welke ESTL nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens zijn voor rekening van de Klant.
b. Om de door ESTL te leveren Opdracht in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient de Klant, naargelang de aard van de uit te voeren Opdracht:
– de documenten, software, systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht ter beschikking te stellen aan de werknemers of aangestelden van ESTL die de Opdracht uitvoeren
– te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van de werknemers of aangestelden van ESTL, het overhandigen aan laatstgenoemde van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de onderzochte installatie, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of -uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;
c. Het beoordelen van de resultaten van een test komt uitsluitend aan ESTL toe.
d. In geval de uitgevoerde onderzoeken ontoereikend zouden zijn, mits dit niet te wijten is aan een zware of opzettelijke fout van ESTL of haar aangestelden en werknemers, zal toch een rapport worden opgesteld en zullen de prestaties worden aangerekend aan de Klant.

5. Prijzen, meerwerken en prijsherzieningen

a. Onverminderd de toepassing van artikel 0.e. van deze Algemene Voorwaarden wordt de opdracht gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden vermeld in de offerte, bestelbon of overeenkomst m.b.t. die opdracht. Indien de prijzen niet specifiek zijn opgenomen of bij het ontbreken van een offerte, bestelbon of ander document zullen de op dat ogenblik geldende tarieven worden toegepast.
b. Wijzigingen aan een opdracht en eventuele bijkomende noodzakelijke analyses alsook meerwerken die niet vermeld werden in de offerte, worden afzonderlijk aangerekend aan de Klant tegen de op dat ogenblik geldende tarieven.
c. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere Belgische of buitenlandse belastingen of taksen, behalve voor de Consument waar gespecifieerd.
d. De prijzen in een offerte of overeenkomst gelden voor de duurtijd van de specifieke opdracht zoals bepaald in de offerte, bestelbon of overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, heeft ESTL ten aanzien van de Professionele Klant het recht om bijkomende heffingen of belastingen die de opdracht zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de dag(en) van de uitvoering van de opdracht, ten laste van de Professionele Klant te leggen.
e. Alle prijzen kunnen door ESTL op ieder moment worden gewijzigd voor lopende opdrachten en overeenkomsten indien de kosten van ESTL zouden wijzigen ingevolge nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van ESTL als gevolg van onder meer (zonder beperking) een wijziging van wetgeving, een wijziging van de energieprijzen, een wijziging van de loon- en/of brandstofkosten en/of een wijziging van wisselkoersen, op basis van de indexatie van de sector. Nieuwe prijzen zullen tenminste 14 kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Klant ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn, heeft ESTL het recht de nieuwe prijzen

6. Facturatie en betalingsvoorwaarden

a. ESTL heeft het recht maandelijks tussentijdse facturen op te stellen voor de reeds geleverde prestaties voor lopende opdrachten, zonder dat de opdracht reeds volledig is uitgevoerd.
b. Alle facturen worden opgesteld in euro en elektronisch verstuurd. Eventueel wisselkoersrisico en bankkosten zijn ten laste van de Klant. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van ESTL binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum via overschrijving.
c. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Klant een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 10%.
d. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag verhoogd met 10%, met een minimum van 250 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke invorderingskosten. Dit alles onverminderd het recht van ESTL om bijkomende schadevergoeding te eisen indien ESTL een grotere schade bewijst.
e. Ingeval van niet-tijdige betaling op de vervaldag behoudt ESTL zich het recht voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen. In welk geval de Klant een schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 20% van het totale bedrag van de betreffende opdracht, onverminderd het recht van ESTL om de meerdere schade te bewijzen.
f. Het niet tijdig betalen van een factuur heeft tot gevolg dat elk verschuldigd bedrag in het kader van elke opdracht en elke overeenkomst in hoofde van de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar wordt.
g. De Klant is niet gerechtigd enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door ESTL aan de Klant af te zetten tegen enige bedragen die verschuldigd zijn door de Klant aan ESTL.
h. De door ESTL af te leveren adviezen of andere documenten zullen aan de Klant slechts worden vrijgegeven na betaling van alle openstaande bedragen. ESTL is gerechtigd om verslagen pas vrij te geven na door de Klant in het bezit te zijn gesteld van een volledig informatie-document, opgesteld conform de van kracht zijnde vereisten. ESTL is verder gerechtigd om het verslag of certificaat met onmiddellijke ingang, en ten aanzien van Professionele Klanten zonder voorafgaande ingebrekestelling, in te trekken.
i. Het is ESTL toegelaten voor alle aan haar verschuldigde sommen een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de Klant die in haar bezit zijn.
j. Wanneer objectieve elementen (zoals geprotesteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de Klant, is ESTL gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk te maken van het bekomen van afdoende waarborgen. Indien de Klant weigert aan dit verzoek gevolg te geven heeft ESTL het recht de overeenkomst onmiddellijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
k. De Klant blijft solidair en ondeelbaar mede verantwoordelijk voor alle betalingen en alle verbintenissen, ook wanneer de Klant gevraagd heeft aan derden te factureren.
l. Alle geleverde prestaties worden door de Klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen acht dagen na factuurdatum. De voorbehoudloze betaling van (een gedeelte) van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

7. Uitvoeringstermijn

a. Iedere door ESTL gemaakte inschatting van verwachte duurtijd voor de uitvoering van een opdracht wordt naar best vermogen gemaakt, doch is in geen geval bindend. Eventuele laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de Klant.
b. Wijzigingen aan de opdracht lopende de uitvoering en meerwerken verlengen automatisch eventuele uitvoeringstermijnen.
c. ESTL is in geen geval aansprakelijk voor de niet(-tijdige) uitvoering van het werk ten gevolge van een fout of nalatigheid van de Klant of enige aan de Klant verbonden derden.

8. Schadevergoeding

Ingeval van annulatie of beëindiging van een opdracht door de Klant vooraleer deze volledig werd uitgevoerd door ESTL, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan ESTL ten belope van 20% van het totale bedrag van de betreffende opdracht, onverminderd het recht van ESTL om de meerdere schade te bewijzen.

9. Aansprakelijkheid

a. Behoudens andersluidend beding zijn alle verbintenissen van ESTL inspanningsverbintenissen. ESTL biedt geen garanties voor het al dan niet halen van de door de Klant gevraagde testspecificaties.
b. Klachten met betrekking tot de uitvoering van een opdracht door ESTL moeten per aangetekend schrijven aan ESTL worden overgemaakt binnen 8 dagen. Als blijkt dat ESTL, na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering van de opdracht waarvoor zij aansprakelijk is, zal ESTL, binnen een redelijke termijn, op eigen kosten de opdracht opnieuw uitvoeren.
c. ESTL en haar aangestelden of werknemers zijn slechts aansprakelijk voor schade ingevolge haar zware of opzettelijke fout. In geen geval is ESTL aansprakelijk voor schade aan producten en/of voertuigen ten gevolge van het uitvoeren van testen.
d. De aansprakelijkheid van ESTL, om welke reden ook, is beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de uitgevoerde opdracht, en beloopt per opdracht en overeenkomst maximaal de door ESTL gefactureerde bedragen voor die opdracht en overeenkomst. In geen geval is ESTL aansprakelijk voor schade aan producten of voertuigen, productieverliezen, winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning, commerciële schade, schade aan derden, het verdwijnen van gegevens of elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade of verlies dat de Klant zou kunnen lijden. De Klant vrijwaart ESTL voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde werken of geleverde diensten, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden.
e. In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving is ESTL niet aansprakelijk voor zover deze prestaties overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Klant zal ESTL vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke prestaties. De Klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en ervoor te zorgen dat ze hen tegenstelbaar zijn.
f. ESTL is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn aangericht door haar aangestelden of werknemers: (i) indien deze niet waren vergezeld door de Klant; (ii) die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Klant hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd; (iii) indien deze niet op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties, of indien ze onduidelijke, foute, onvolledige of dubbelzinnige informatie kregen van de Klant.

10. Overmacht

Ingeval van “vreemde oorzaak” (art.1147 oud BW) zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is ESTL van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of zelfs eenzijdig te annuleren, na de Klant daarvan te hebben verwittigd. ESTL kan in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden zijn.

Worden conventioneel onder meer als “vreemde oorzaak” (overmacht) beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, natuur- en andere rampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, epidemieën, pandemieën en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ESTL als bij haar leveranciers.

11.Confidentialiteit

a. Partijen behandelen alle vertrouwelijke informatie zoals o.a. financiële, commerciële, operationele en technische informatie verkregen tijdens een opdracht en in het kader van een overeenkomst strikt confidentieel en maken deze niet aan derden kenbaar, behoudens:
– met de uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij;
– indien noodzakelijk voor de verdediging van de belangen van een Partij in of buiten rechte;
– indien vereist op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;
– op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid.
b. De inhoud en prijzen van offertes en aanbiedingen van ESTL worden uitdrukkelijk bestempeld als vertrouwelijk.

12. Intellectuele eigendom

a. ESTL verkrijgt de toestemming van de Klant om de testbeelden te gebruiken voor commerciële doeleinden. ESTL is hiervoor geen bijkomende vergoeding verschuldigd. Dit werd in overweging genomen bij de prijsbepaling en verrekend in de prijs.
b. Alle studies, plannen, schetsen, tekeningen, en andere informatie en documenten blijven eigendom van ESTL, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de Klant mogen deze niet verspreid of misbruikt worden, noch door de Klant, noch door derden.

13. Niet-afwervingsbeding

Partijen zullen geen werknemers van de andere noch direct noch indirect aanzetten of proberen aan te zetten om hun huidige samenwerking te verbreken. Dit gedurende zowel de looptijd van de opdracht in het kader van een overeenkomst als tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan om eender welke reden ook.

14. Privacybeleid

Het privacybeleid van ESTL kan https://www.estl.be/nl/privacy-policy/.

15. Overige bepalingen

a. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der Partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
b. De overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van ESTL gelegen is, zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil in verband met enige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
c. Indien enige bepaling van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden of het resterend gedeelte van de bepaling. Partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen en van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
d. (Sub-)Titels in deze Algemene Voorwaarden kennen een louter illustratieve waarde, zonder dat hieruit rechten geput kunnen worden.
e. Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van ESTL.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en kies je favoriete onderwerpen.

>>>